Algemene voorwaarden `Carcareconcepts`

Alle bedragen zijn inclusief BTW (21 %). Bestellingen worden meestal direct ingepakt en verzonden maar in principe
binnen 5 werkdagen na betaling geleverd. Lees ook de onderstaande Algemene Voorwaarden, hierin staan ook de betalingsvoorwaarden beschreven.


Algemene voorwaarden:


Artikel 1 - Algemeen
1.1 autopoetsmiddelen.com is een onderdeel van Carcareconcepts
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Carcareconcepts"
1.3 "de koper": de (potentiele) afnemer van zaken en/of diensten van "Carcareconcepts"
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Carcareconcepts. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Carcareconcepts zijn overeengekomen.


Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Carcareconcepts het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Carcareconcepts en de koper komt tot stand nadat Carcareconcepts de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 De door Carcareconcepts in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Carcareconcepts behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de mededeling van Carcareconcepts van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen (uitgezonderd rembours pakketten) zullen door de koper vooraf worden betaald. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur of pakbon.


Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen
4.1 Het versturen van de bestelling geschied via de Postnl. Er wordt gestreefd naar een leveringstijd van 5 - 10 werkdagen.
4.2 Te maken verzendkosten of bezorgkosten zijn voor rekening van koper. Indien er een keuze wordt gemaakt voor een rembours pakket en een pakket niet wordt opgehaald, zullen de verzendkosten worden verhaald op de koper (eventueel via een incassobureau).
4.3 De door Carcareconcepts opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Carcareconcepts de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.4 Carcareconcepts behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.5 Carcareconcepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.6 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Carcareconcepts gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Carcareconcepts totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Carcareconcepts zijn voldaan.


Artikel 7 - Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.


Artikel 8 - Intellectuele en industriele eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Carcareconcepts geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Carcareconcepts garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Carcareconcepts geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 9 - Niet goed-geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Carcareconcepts. Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2.
9.2 Carcareconcepts staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Carcareconcepts betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Carcareconcepts uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Carcareconcepts zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen tien (10) dagen na aflevering aan Carcareconcepts te retourneren. Retourzendingen worden door Carcareconcepts uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper.Carcareconcepts zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.4 Alle op onze website vermelde producten gaan per stuk tenzij anders vermeld.


Artikel 10 - Bestellingen / communicatie
10.1 Carcareconcepts is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Carcareconcepts, dan wel tussen Carcareconcepts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Carcareconcepts.


Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.


Artikel 12 - Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Carcareconcepts onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Carcareconcepts wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.


Artikel 13 - Klantenservice
13.1 Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven communicatiekanalen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Carcareconcepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voor enige schade of persoonlijk letsel door gebruik van de door Carcareconcepts geleverde producten.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
Gespreid Betalen
U vindt meer informatie in de
gebruikersvoorwaarden van Klarna
. Algemene informatie over Klarna vindt u
hier
. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in
Klarna’s privacy statement
verwerkt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Algemene voorwaarden `Carcareconcepts`

Alle bedragen zijn inclusief BTW (21 %). Bestellingen worden meestal direct ingepakt en verzonden maar in principe
binnen 5 werkdagen na betaling geleverd. Lees ook de onderstaande Algemene Voorwaarden, hierin staan ook de betalingsvoorwaarden beschreven.


Algemene voorwaarden:


Artikel 1 - Algemeen
1.1 autopoetsmiddelen.com is een onderdeel van Carcareconcepts
1.2 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: "Carcareconcepts"
1.3 "de koper": de (potentiele) afnemer van zaken en/of diensten van "Carcareconcepts"
1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Carcareconcepts. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met Carcareconcepts zijn overeengekomen.


Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de koper wordt aanvaard, heeft Carcareconcepts het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.2 Een overeenkomst tussen Carcareconcepts en de koper komt tot stand nadat Carcareconcepts de aanvaarding van haar aanbod door de koper online heeft bevestigd en de koper de ontvangst van de bevestiging van acceptatie heeft bevestigd.


Artikel 3 - Prijzen/tarieven en betalingscondities
3.1 De door Carcareconcepts in een aanbieding/orderbevestiging aangegeven prijzen en tarieven zijn onder voorbehoud en gelden uitsluitend voor de in de aanbieding/orderbevestiging genoemde prestaties of leveringsomvang.
3.2 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro`s en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.3 Carcareconcepts behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te wijzigen. De koper is gerechtigd een bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden binnen veertien (14) dagen na de mededeling van Carcareconcepts van de prijsverhoging.
3.4 Alle bestellingen (uitgezonderd rembours pakketten) zullen door de koper vooraf worden betaald. Na ontvangst van de betaling worden de bestelde goederen geleverd volgens onze condities (artikel 4) voorzien van duidelijke factuur of pakbon.


Artikel 4 - Levering / leveringstermijnen
4.1 Het versturen van de bestelling geschied via de Postnl. Er wordt gestreefd naar een leveringstijd van 5 - 10 werkdagen.
4.2 Te maken verzendkosten of bezorgkosten zijn voor rekening van koper. Indien er een keuze wordt gemaakt voor een rembours pakket en een pakket niet wordt opgehaald, zullen de verzendkosten worden verhaald op de koper (eventueel via een incassobureau).
4.3 De door Carcareconcepts opgegeven uiterlijke levertijd van 30 dagen zal nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij het vooruitzicht op een niet tijdige levering zal Carcareconcepts de koper om een langere levertermijn verzoeken. Wanneer de producten niet binnen de gestelde levertermijn geleverd kunnen worden heeft de koper het recht de koop te ontbinden en zal binnen 14 dagen na reclamering het reeds vooruitbetaalde bedrag worden geretourneerd.
4.4 Carcareconcepts behoudt zich binnen de gestelde levertermijn het recht voor om tot deelleveringen over te gaan, zodat een bestelling in 2 of meerdere zendingen wordt verzonden.
4.5 Carcareconcepts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de koper indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
4.6 Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


Artikel 5 - Overmacht en/of bijzondere omstandigheden
5.1 In geval van tijdelijke overmacht is Carcareconcepts gerechtigd de levertijd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering tot levering geldt. Indien de tijdelijke overmacht langer dan 1 maand duurt, zal de koper gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden. Laatstbedoeld recht vervalt evenwel zodra de situatie van tijdelijk overmacht zal zijn opgeheven en het recht tot ontbinding nog niet is ingeroepen.
5.2 De koper is, ingeval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan en/of schadevergoeding te vorderen.


Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud
6.1 Alle aan de koper geleverde zaken blijven eigendom van Carcareconcepts totdat alle bedragen die de koper verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan Carcareconcepts zijn voldaan.


Artikel 7 - Risico
7.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de koper over op het moment van levering in de zin van artikel 4.2.


Artikel 8 - Intellectuele en industriele eigendomsrechten
8.1 De koper dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Carcareconcepts geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
8.2 Carcareconcepts garandeert niet dat de aan de koper geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Carcareconcepts geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derde.


Artikel 9 - Niet goed-geld terug
9.1 De koper onderzoekt de producten na ontvangst direct op uitwendige beschadigingen en het compleet zijn. Indien de producten beschadigd of incompleet zijn geleverd moet door de koper binnen vijf (5) dagen na ontvangst contact op worden genomen met Carcareconcepts. Afhandeling geschiedt zoals beschreven onder 9.2.
9.2 Carcareconcepts staat ervoor in dat de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties. Carcareconcepts betaalt het volledige aankoopbedrag terug als binnen dertig (30) dagen na levering blijkt dat de producten niet goed zijn of anders zijn dan de bestelde producten. Retourzendingen worden door Carcareconcepts uitsluitend geaccepteerd indien het product is voorzien van originele verpakking en gebruiksaanwijzing. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper. Carcareconcepts zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.3 Indien de koper een zaak niet wenst af te nemen, heeft de koper het recht de zaak binnen tien (10) dagen na aflevering aan Carcareconcepts te retourneren. Retourzendingen worden door Carcareconcepts uitsluitend geaccepteerd indien het product onbeschadigd is. De kosten van retourzending komen voor rekening van de koper.Carcareconcepts zal in geval van ontbinding, binnen 14 dagen na de ontvangstdatum van de retourzending de betaalde bedragen terugbetalen.
9.4 Alle op onze website vermelde producten gaan per stuk tenzij anders vermeld.


Artikel 10 - Bestellingen / communicatie
10.1 Carcareconcepts is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de koper en Carcareconcepts, dan wel tussen Carcareconcepts en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de koper en Carcareconcepts.


Artikel 11 - Persoonsgegevens
11.1 Door de koper ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een tijdelijk bestand. Deze gegevens zijn noodzakelijk en zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper.
11.2 De persoonlijke gegevens zullen niet aan derden doorgegeven worden.


Artikel 12 - Klachten en geschillen
12.1 Op alle overeenkomsten met in Nederland wonende consumenten is het Nederlands recht van toepassing. Carcareconcepts onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument of van de vestigingsplaats van de aanbieder. Dit naar de keuze van de consument.
12.2 Carcareconcepts wijst bij een geschil op de mogelijkheid van bemiddeling en/of bijstand door de Consumentenbond.


Artikel 13 - Klantenservice
13.1 Klantenservice is bereikbaar via de op deze website aangegeven communicatiekanalen.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid
14.1 Carcareconcepts kan niet aansprakelijk worden gesteld voor voor enige schade of persoonlijk letsel door gebruik van de door Carcareconcepts geleverde producten.

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

Achteraf Betalen
Gespreid Betalen
U vindt meer informatie in de
gebruikersvoorwaarden van Klarna
. Algemene informatie over Klarna vindt u
hier
. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in
Klarna’s privacy statement
verwerkt.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 autopoetsmiddelen | sitemap | rss